Blood Bank

Name
Location
Phone
Blood Group
ASHIQ HUSSAIN
Sahiwal
3085138983
O +Ve
SHAHZAD AHMAD
Sahiwal
3357675306
AB +Ve
SHAHZAD BHATTI
Sahiwal
03454601075
B +Ve
MUHAMMAD TARIQ
Sahiwal
03017145674
B +Ve
ZAHEER AHMAD
Sahiwal
03431441863
A +Ve
ZAHEER AHMAD
Sahiwal
03431441863
A +Ve
KAMRAN AKHTAR
Sahiwal
03026938952
A +Ve
MUHAMMAD SAJJAD ASLAM
Sahiwal
03426345266
A +Ve